AL-CE Hobby-market

810603 - PH minus

PH minus 3 l. Slouží k snížení hodnoty PH bazénové vody a tím je lepší účinek ostatních přípravků.

Varianta: 1 ks
Dostupnost: skladem
319  s DPH
- +
Popis produktu

PH minus slouží k snížení hodnoty PH bazénové vody a tím je lepší účinek ostatních přípravků.

Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi! Může být korozivní pro kovy. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Kontaminovaný oděv svlékněte.